Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Ospravedlnenie za nefunkčnosť stránky

Vážení akcionári,

touto cestou by sme sa Vám chceli ospravedlniť za nefunkčnosť web stránky www.garantovana.sk za posledné obdobie ( najmä od 1.2.2017) . Dôvodom nedostupnosti stránky bola obnova starého a pomalého servera a zároveň migrácia celej domény pod nového registrátora. Aktuálne je stránka plne funkčná. Veríme že podobná situácia už nenastane . Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie a trpezlivosť.

Definitívne potvrdenie pokuty

Európsky súdny dvor vydal 15.mája 2014 rozhodnutie, ktorým s definitívnou platnosťou potvrdil pokutu udelenú 1.garantovanej vo výške 19,6 milióna eur. Proti tomuto rozhodnutiu už neexistuje možnosť podať opravný prostriedok.

 

Pokuta bola 1.garantovanej vyrubená v súvislosti s konaním jej niekdajšej dcérskej spoločnosti Novácke chemické závody a.s., (NCHZ), za jej priamu účasť na porušovaní pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré spočívalo v delení trhu, prideľovaní predajných kvót, zákazníkov, určovaní cien ako aj vo výmene citlivých obchodných informácií. K úhrade pokuty boli rozhodnutím Európskej komisie (EK) zaviazané NCHZ ako priamy účastník kartelu  a 1.garantovaná spôsobom  spoločne a nerozdielne. 1.garantovanej bola pokuta udelená len na základe presvedčenia komisie,  1.garantovaná mala ako väčšinový akcionár rozhodujúci vplyv na obchodnú politiku NCHZ a jej správanie na trhu. Keďže po zverejnení rozhodnutia o udelení pokuty sa predstavenstvo NCHZ rozhodlo podať samonávrh na vyhlásenie konkurzu, v rámci ktorého sa EK nedomohla svojej pohľadávky z majetku NCHZ, zodpovednosť za jej úhradu zostala na 1.garantovanej.

 

Samotné rozhodnutie európskych súdov považuje 1.garantovaná za mimoriadne nespravodlivé a výrazným spôsobom poškodzujúce jej vlastné záujmy a záujmy jej 30.000 akcionárov, ktorým toto rozhodnutie z Luxemburgu významne siaha na majetok.

 

Výsledkom konania orgánov EÚ je skutočnosť, že trest v podobe mimoriadne vysokej pokuty, ktorý mal byť určený porušovateľom zákona, musí znášať investičná spoločnosť, ktorá sa kartelových rokovaní nikdy neúčastnila, nemala o ich existencii vedomosť a údajné protisúťažné správanie jej nikdy neprinieslo ani žiadny ekonomický prínos.

Aj z uvedených dôvodov sa 1.garantovaná cíti výsledkom práve ukončeného konania poškodená.